موسسات کارآموزی آزاد استان کرمان

وبلاگ اطلاع رسانی اداره موسسات کارآموزی استان کرمان
برای دریافت فرمت  سربرگ آموزشگاه کلیک کنید

برای دریافت فرمت  مهر و تابلوی  آموزشگاه کلیک کنید

 
برای دانلود آدرس و تلفن آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهر کرمان اینجا کلیک کنید

 

 

قابل توجه مدیران محترم آموزشگاههای استان کرمان

متقاضیان واجد شرایط طبق دستورالعمل ذیل میتوانند تقاضاهای خود را جهت دریافت وام تا تاریخ 93/12/25به اداره کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان ودر شهرستانها به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان تحویل نمایند .

     دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات به آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد

به منظور توسعه و گسترش فعاليت ها و ارتقاء كيفي خدمات در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد تابعه سازمان و كمك به اجراي بند "ز" ماده 21 برنامه پنجم توسعه مبني بر رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران و با عنايت به قرارداد  عامليت اعطاي تسهيلات تلفيقي از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري بودجه سال 1393 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به شماره 2260/د/270000/22 مورخ 21/11/1393 بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و بانك توسعه تعاون ، بدينوسيله دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد تابعه سازمان به شرح زير ابلاغ مي گردد :

ماده 1 - تسهيلات موضوع قرارداد  براي موارد زير قابل پرداخت مي باشد :

الف) طرح هاي توسعه اي ( انجام تعميرات و نوسازي  فضاي آموزشي و اداري آموزشگاه كه در تملك موسس قرار دارد ) حداكثر 250 ميليون ريال

ب) طرح هاي تكميلي(خريد تجهيزات اعم از تجهيزات آموزشي يا  اداري) حداكثر 250ميليون ريال

ج) اعطاي تسهيلات جهت خريد ساختمان آموزشگاه به منظور تبديل آموزشگاههاي استيجاري به ملكي حداكثر 500 ميليون ريال

ماده 2 - آموزشگاههای آزاد  مشمول دريافت تسهیلات:

1- آموزشگاههاي آزاد كه در طرح رتبه بندي شركت داشته اند و حداقل فرم هاي ارزيابي را تكميل و به همراه مستندات به هيات هاي همگنان ارسال داشته اند.

2-    آموزشگاههاي آزاد كه در سال 1393 از تسهيلات اعطايي سازمان از محل قرارداد سازمان با بانك توسعه تعاون استفاده ننموده اند.

3-  آموزشگاههای آزاد كه در شهرستانها و بخش های محروم مطابق مصوبه ی شماره 76254/ت36095ه‍ـ  مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران  مستقر مي باشند در اولويت دريافت تسهيلات مي باشند.

ماده 3-  ضوابط كلي پرداخت تسهیلات به آموزشگاههای آزاد :

 

1-    براي پرداخت تسهيلات مربوط به خريد فضاي آموزشي ، ساختمان آموزشگاه نباید متعلق به موسس آموزشگاه و يا بستگان درجه يك موسس باشد و موسسینی که مالک ساختمان آموزشگاه باشند مشمول دریافت اين نوع تسهیلات ( تسهيلات نوع "ج" ماده 1 ) نخواهندبود.

تبصره1 : اين نوع آموزشگاهها (آموزشگاههاي ملكي) در صورت واجد شرايط بودن مي توانند از تسهيلات نوع "الف" و "ب" از ماده 1 برخوردار گردند.

تبصره2: موسسین می باید قبل از دریافت تسهیلات جهت خريد مكان آموزشي ، تائیدیه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و اداره اماکن را مبنی بلامانع بودن کاربری آموزشی ملک مورد نظر دریافت نمایند.

تبصره 3 : موسسین آموزشگاههایی که مشمول دریافت تسهیلات جهت خريد مكان آموزشي می شوند بایستی تعهد محضری مبنی بر عدم تغییر کاربری آموزشگاه تا پایان بازپرداخت تسهیلات ارایه نمایند.

2-   تسهيلات جهت طرح هاي توسعه اي (تسهيلات نوع "الف" ماده 1 ) صرفاً به مكان آموزشگاههايي كه در تملك موسس مي باشد پرداخت خواهد شد.

3-   پرداخت تسهيلات جهت طرح هاي تكميلي و خريد تجهيزات آموزشي و اداري (تسهيلات نوع "ب" ماده 1) به كليه آموزشگاهها اعم از استيجاري و ملكي تعلق مي گيرد.

4-       موسسین ایثار گر در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود.

ماده4-  نحوه انتخاب آموزشگاههای آزاد واجد شرايط دريافت تسهيلات توسط اداره كل:

اداره کل ضمن اعلام این دستورالعمل به آموزشگاههای آزاد فعال در سطح استان و پس از بررسی درخواست ها ، امتیازات حاصله از شاخص های پنج گانه زیر(با حداکثر 500 امتیاز ) را محاسبه و نسبت به طرح موضوع در هیات نظارت استان ، تعیین آموزشگاههای منتخب و معرفی به بانک عامل اقدام  می نماید.

1 – درصد تحقق ظرفیت اسمی آموزشگاه:  از تقسیم عملکرد آموزشی بر ظرفیت اسمی آموزشگاه طی حداکثر سه سال اخیر محاسبه می گردد. میزان درصد حاصله از 100 ، ملاک تعیین امتیاز این بخش خواهد بود.

2- درصد قبولی کارآموزان آموزشگاه: از تقسیم قبول شدگان در آزمون بر تعداد شركت كنندگان در آزمون آموزشگاه در طی حداکثر سه سال اخیر محاسبه می گردد. میزان درصد حاصله از 100 ، ملاک تعیین امتیاز این بخش خواهد بود.

3- سابقه تاسیس آموزشگاه : به ازای هر سال سابقه 5 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز در نظر گرفته می شود.

4-   عدم کسب امتیاز منفی : در صورت عدم کسب امتیاز منفی، امتیاز 100 درنظر گرفته می شود و در غیر این صورت به ازای هر امتیاز منفی کسب شده،  1 امتیاز از مجموع 100 امتیاز کسر می گردد.

تبصره: مطابق رديف 1 از بند ج دستورالعمل مشوق ها و تخلفات آموزشگاههاي آزاد ، آموزشگاههايي كه بيش از 50 نمره منفي كسب نموده اند مشمول دريافت تسهيلات نمي گردند.

5 – نحوه تعامل آموزشگاه با اداره کل : اداره کل با توجه به نحوه همکاری و تعامل آموزشگاه می تواند حداکثر امتیاز 100 را در این بخش منظور نماید.

 

 

 
قابل توجه مربیان محترم :تقویم آموزشی دوره های سه ماهه اول سال 94 در سایت www.tvto-itc.irبارگذاری شده 

تاریخ ثبت نام : 93/12/10 لغایت 93/12/20

ثبت نام دوره های تربیت مربی صرفا"در تاریخ های مشخص شده در فایل ذیل امکان پذیر است و بعد از تاریخ به هیچ وجه ثبت نام انجام نمی شودو قابل تغییر هم نمی باشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 

 

شرايط نصب گواهینامه ها ﱡ تقديرنامه ها و الواح  تقديردر محل آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد

         به منظور ساماندهي نصب گواهينامه ها،  تقدير نامه ها و الواح  تقدير در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و همچنين جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي برخي از شركت هاي سودجو جهت صدور گواهينامه براي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و عدم تضییع حقوق کار آموزان ، شرايط نصب گواهینامه ,تقدیر نامه و الواح تقدیر که با اخذ نظرات صاحبنظران بخش خصوصي و دولتي تهيه شده است به شرح ذیل تعیین می گردد:

1-نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها والواح تقدير صادر شده توسط مقام هاي دولتي شامل : مسئولين و مديران سه قوه ي مقننه ٬ مجريه و قضاييه در سطح ملي ٬استاني وشهرستاني در زمينه ارايه ي آموزش ٬ در آموزشگاه بلامانع مي باشد.

2- نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها و الواح صادر شده توسط كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد كشور ٬ در آموزشگاه بلامانع مي باشد.

 3- نصب گواهينامه ها ٬ تقدير نامه ها و الواح تقدير از جشنواره كارآفريني ملی ، جشنواره خوارزمی ٬ المپیاد ملی مهارت(سطح استانی و کشوری)و شوراي ارزشيابي هنرمندان در آموزشگاه بلامانع است.

4- نصب هرگونه گواهينامه ها ٬ تقديرنامه ها والواح تقدير، خارج از ضوابط فوق در آموزشگاه ممنوع بوده و به متخلفین بر اساس دستورالعمل مشوق ها  30 نمره منفی تعلق خواهد گرفت .

تبصره : نصب هرگونه گواهينامه يا تقدير نامه و ... از شركت هاي خصوصي داخلي و خارجي در آموزشگاه ممنوع مي باشد.

شرايط فوق شامل 4 بند ويك تبصره در تاريخ25/11/1393 به تصويب هيات نظارت مركزي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

چهار شنبه 29/11/93

آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

کمندآراء

کمندآراء

رهبری

09132414191

ترگل

ترگل

حمزه ای (تندیس)

09138467197

خاطره ها

خاطره ها

مختاری

09133429163

گلچهره

گلچهره

زینلی

09133416672

طوبی

طوبی

ابوحیدری

09131956273

نینا

نینا

نعمتی

09139959985

پنجشنبه 30/11/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

تینا

تینا

سوزان حیدری

09130496110

مائده

مائده

میرحسینی(ملیکه)

09132425326

یاسمین- عروس دریا

یاسمین

زینلی

09133416672

نشاط

نشاط

رهبری

09132414191

مهرخ

مهرخ

کمساری

09139971018

عروس مهتاب

عروس مهتاب

حمزه ای

09138467197

شنبه 2/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

پارسیاتیدا - چشم آبی

پارسیاتیدا

ابوحیدری

09131956273

آرمینه

آرمینه

زینلی

09133416672

پریچهر

پریچهر

نبی زاده

09131953908

افسانه

افسانه

کمساری

09139971018

فطن

فطن

زهرا مختاری

09133429163

بیتا

بیتا

نجدعلی نژاد

09131409818

گلبرگ

گلبرگ

حمزه ای

09138467197

شبنم

شبنم

میرحسینی

09132425326

یک شنبه 3/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

شیرین

شیرین

نجدعلی نژاد

09131409818

شروینا

شروینا

سوزان حیدری

09130496110

شاینا - نیلوفران

شاینا

مرادی

09133955456

نگین نقره ای

نگین نقره ای

حسینی ( شیرین)

09131417558

گلرز - نرگس

گلرز

خلیل زاده

09132424402

دو شنبه 04/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

سورنا

سورنا

مختاری

09133429163

پریچهر

پریچهر

نبی زاده

09131953908

لیلا

لیلا

میرحسینی

09132425326

شانفر - دی پون - رها

شانفر

ابوحیدری

09131956273

مهرنوش

مهرنوش

رهبری

09132414191

سه شنبه 05/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

تاپ سیما

تاپ سیما

سوزان حیدری

09131956273

چهره شرقی

چهره شرقی

نعمتی

09139959985

سوفیا

سوفیا

رهبری

09132414191

چهره ها

چهره ها

رجب زاده

09132995653

پدیده

پدیده

نجدعلی نژاد

09133955456

ستاره های کویر

ستاره های کویر

مرادی

09133955456

 

چهار شنبه 06/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

طناز

طناز

رجب زاده

09132995653

میخک نقره ای

میخک نقره ای

نعمتی

09139959985

گلی

گلی

ابوحیدری

09131956273

ثمینه - سایه گل

ثمینه

نجد علی نژاد

09133955456

رکسانا

رکسانا

کمساری

09139971018

عطر گیسو

عطرگیسو

مرادی

09133955456

 

پنج شنبه 07/12/93

نام آموزشگاه آزمون دهنده

محل آزمون

آزمونگر

شماره تماس

مه آراء

مه آراء

ابوحیدری

09131956273

تالارعروس

تالارعروس

سوزان حیدری

09130496110

فروغ نو

فروغ نو

میرحسینی

09132425326

رها - هفت قلم

رها

نبی زاده

09131953908

در صورت بروز مشکل یا نبودن اسامی آموزشگاه دارای کارآموز برای آزمون عملی در لیست مربوطه  با

موبایل 09132993329 خانم سراج زاده تماس حاصل فرمایید.

 
آدرس www.flctvto.ir جهت ثبت نام اولین جشنواره ملی و تخصص شناخت و آموزش لباسهای محلی ایران اسلامی و تزئینات سنتی روی آن طراحی و در اختیار کاربران می باشد.

 
احتراما" با عنایت به برگزاری پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات یادواره شهید دکتر قندی در تاریخ 27 اردیبهشت 94 حول 7 محور ذیل ، بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به شرکت در جشنواره دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به نشانی الکترونیکی www.festfava.ir ضمن تکمیل فرم های مربوطه مستندات مورد نیاز را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.

شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات

- دولت الکترونیکی

- ارائه محتواو خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات

- توسعه خدمات روستایی و مناطق محروم

- پژوهش نو آوری ،صنعت و تجاری سازی

- اطلاع رسانی و رسانه های نوین

- توسعه خدمات پستی در کشور

 
اولین جشنواره و نمایشگاه ملی و تخصصی شناخت و آموزش لباسهای محلی ایران و تزئینات سنتی روی آن در تاریخ "94/2/15" به مدت 3 روز به مناسبت هفته شیراز برگزار می گردد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر  و دریافت فایل اینجا کلیک کنید.